กรมพัฒน์ฯ ปั้น SMEโลจิสติกส์ไทย ก้าวสู่ TRADING NATION รับ AEC


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดโผโฉมหน้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO ปี 2558 จำนวน 48 ราย ชี้ SMEs ด้านโลจิสติกส์ของไทย ยังขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการ เทคโนโลยีการ ลงทุน การตลาด ทำให้ไม่สามารถสู้บริษัทข้ามชาติได้

ล่าสุด กรมฯ จัดเสวนาให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ SME ก่อนเข้า AEC อย่างเต็มตัว 

นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมส่งเสริมธุรกิจให้บริการด้าน โลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยมีธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วจำนวนทั้งสิ้น 236 ราย ภายใต้โครงการ "ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO"

โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่รอด และได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการพัฒนาธุรกิจให้ยืนบนมาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็น Trading Nation ในอนาคต และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ซึ่งจะเกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากขึ้นตามมา

สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยซึ่งครอบคลุมธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า, ธุรกิจบริการคลังสินค้า, ธุรกิจตัวแทนออกของผ่านพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดมาตรฐานและมีจุดอ่อนด้านองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการค้า การลงทุน การตลาด เทคโนโลยี บุคลากร กฎระเบียบ ส่งผลให้ธุรกิจไทยไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติที่ได้เปรียบด้านเงินทุน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า

ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดงานเสวนา"ISO - LOGISTICS พลิกโฉมสู่ TRADING NATION ซึ่งเป็นกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสำเร็จในการบริหารจัดการและการนำมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการสร้างทางธุรกิจ, การบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างมาตรฐาน Logistics สู่ยุทธศาสตร์ Trading Nation

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ประจำปี 2558 จำนวน 48 ราย พร้อมทั้ง Show case ธุรกิจที่กรมฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาจนกระทั่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ประจำปี 2558 อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันทางการค้า การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) สร้างองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน ISO 2) การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 3) ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 4) ยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

Sunday the 27th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.