คลอดแล้ว! กม.หลักประกันทางธุรกิจ แนะ SMEs เตรียมรับก่อนตกขบวน


เผย กม.หลักประกันทางธุรกิจคลอดอย่างเป็นทางการแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งทำความเข้าใจทุกฝ่าย เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ไม่รอช้าจัดสัมมนาใหญ่ 3 ธ.ค. 58 แนะ! เอสเอ็มอีเตรียมใช้สิทธิแต่เนิ่นๆ ก่อนตกขบวน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยหลังจากนี้กรมฯ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจออกเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจในสาระสำคัญ/บทบัญญัติ/สิทธิหน้าที่ต่างๆ ของกฎหมายทั่วประเทศ เพื่อเอื้อประโยชน์และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งให้ทราบถึงทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ให้หลักประกัน ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน) ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องชี้แจงทำความเข้าใจอย่างทั่วถึง โดยกรมฯ ได้เปิดสายด่วน 0-2547-5048-9 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำตัวบทกฎหมายและสิทธิประโยชน์เชิงลึกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

ขณะเดียวกัน กรมฯ เตรียมจัดงานสัมมนาใหญ่ “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้ระดมกูรูด้านหลักประกันทางธุรกิจทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศชี้แจงให้ความรู้ในทุกๆ มิติ ของกฎหมายฯ อย่างเข้มข้น พร้อมกรณีตัวอย่างจากประเทศต่างๆ ที่มีการบังคับใช้กฎหมายฯ ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นช่องทางใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ของไทยได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ของกฎหมายฯ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจด้านต่างๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างองค์กร ได้จัดตั้งกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2) ด้านยกร่างกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ ออกกฎ/ประกาศ/คำสั่งกระทรวง และประกาศกรมฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 3) ด้านเทคโนโลยี ได้ศึกษารูปแบบการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะแบบ Real Time ที่สถาบันการเงินสามารถแจ้งข้อมูลเข้าระบบได้ทันที 4) ด้านการสร้างผู้บังคับหลักประกัน ซึ่งเป็นวิชาชีพใหม่ กรมฯ จำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บังคับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม และ5) ด้านการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กรมฯ ขอแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เพราะเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ที่มีความพร้อมก่อนก็ย่อมมีสิทธิที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วก่อนเช่นเดียวกัน ฉะนั้น การเตรียมความพร้อมของกิจการจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากที่สุด ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนหลักประกันทางธุรกิจ 0-2547-5048-9 หรือ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 ในวันและเวลาทำการ หรือศึกษารายละเอียดกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมฯ พร้อมติดตามข่าวสารหลักประกันทางธุรกิจที่ เฟซบุ๊ก : DBD สำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

 ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Friday the 17th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.