ขั้นตอนการสมัครเอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (DITP_SPA 01) 

2. แบบฟอร์มข้อมูลงานแสดงสินค้า (เฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (DITP_SPA 02) 


3. *โบรชัวร์สินค้าของนิติบุคคล


4. *หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน)


5. *สำเนาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ( ภงด. 50 และ 51 พร้อมใบเสร็จ)


6. *งบการเงินปีล่าสุด ที่ระบุรายได้จากการส่งออก

(ถ้าไม่มีระบุในงบการเงิน ต้องแนบเอกสารชี้แจงยอดการส่งออก แบบฟอร์ม 10 หรือ ภ.พ.30 12 เดือน)

7. *หลักฐานการส่งออก(ใบขนสินค้าออก,ใบตราส่งสินค้าทางทะเลB/L)


8. *หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก สภาฯ ของใดสภาฯ หนึ่ง หรือสำเนาใบเสร็จค่าบำรุงสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ณ ปีปัจจุบัน
(*เฉพาะกรณีที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ)

9. *สำเนาหนังสือแจ้งเลขที่สมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

(ประเภท : EL / Pre-EL /TDC /Pre-TDC /SEL /SPL/LSP)

กรณีที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สามารถติดต่อได้ที่ คุณเชียร์ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Call Center : 1169


 

กรณีเป็นผู้ที่ไม่เคยส่งออก ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมลำดับ 10 - 11

10. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ ได้แก่

- หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ
- หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”

*สนใจติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ : สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ โทร : 02-5120093


11. หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่กรมฯ เป็นผู้จัดอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ได้แก่ งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย หรือ งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ (THAILAND WEEK)


12. หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ: * 
เอกสารลำดับที่ 3 – 11 ใช้สำหรับการสมัครในครั้งแรกและมีอายุใช้งานได้ 1 ปี

เอกสารที่ส่งโครงการ SMEs Pro-active ที่เป็นสำเนาทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดยกรรมการที่มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราบริษัท

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการขอรับงบสนับสนุน ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งมายังประธานโครงการ SMEs Pro-active

อย่างน้อย 15 วันก่อนงานเริ่ม หากไม่แจ้งตามกำหนดเวลาดังกล่าวอาจมีผลในการเข้าร่วมโครงการครั้งถัดไป


 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 6/9/2559 

 

 


 

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณาอนุมัติ

 


 

การเข้ารับฟังนโยบาย และหลักเกณฑ์การส่งเสริมผู้ประกอบการ

ภายใต้โครงการ SMEs Pro - Active

วันอังคารที่ 10 พฤศจิการยน 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง Le Lotus - Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ชมคลิปวิดีโอบรรยาย งาน Kickoff SMEs Pro - Active 

 

กำหนดการรับเอกสาร

 

กำหนดการรับเอกสาร SMEs Pro-active

ปีงบประมาณ 2559 - 2561

รอบการประชุม

กำหนดการจัดงานแสดงสินค้า

วันปิดรับเอกสาร

2/2559

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป

20 กุมภาพันธ์ 2559

3/2559

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป

8 เมษายน 2559

4/2559

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

6 กรกฎาคม 2559

5/2559

ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป

28 ตุลาคม 2559

1/2560

ตั้งแต่ 27 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

27 กุมภาพันธ์ 2560

2/2560

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

30 พฤษภาคม 2560

3/2560

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

25 กันยายน 2560

1/2561

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

8 กุมภาพันธ์ 2561

 


 

รายชื่อบริษัทที่ได้อนุมัติ

 

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการอนุมัติภายใต้โครงการ SMEs Pro-active

ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รอบการประชุม

กำหนดการจัดงานแสดงสินค้า

วันปิดรับเอกสาร

*สถานะ

รายชื่อบริษัทที่ผ่านการอนุมัติ

2/2559

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป

20 กุมภาพันธ์ 2559

ปิดรับเอกสาร

Download

3/2559

ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป

8 เมษายน 2559

ปิดรับเอกสาร

Download

4/2559

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

6 กรกฎาคม 2559

ปิดรับเอกสาร

Download

5/2559

ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป

28 ตุลาคม 2559

ปิดรับเอกสาร

Download

1/2560

ตั้งแต่ 27 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

27 กุมภาพันธ์ 2560

ปิดรับเอกสาร

Download

2/2560

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

30 พฤษภาคม 2560

ปิดรับเอกสาร

Download

3/2560

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

25 กันยายน 2560

ปิดรับเอกสาร

Download

1/2561

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

8 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับเอกสาร

Download 

 

เอกสารประกอบการรับหนังสืออนุมัติ มีดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับหนังสืออนุมัติ

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3. หลักฐานการโอนชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

 

การชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่บัญชี 009-1-70874-5 สภาอุตสาหกรรมฯ

พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ก่อนมารับหนังสืออนุมัติอย่างน้อย 2 วันเพื่อออกใบเสร็จล่วงหน้า)

 

 

เอกสารเบิกเงิน

 

เอกสารสำหรับเบิกเงินสำหรับผู้ประกอบการรายนิติบุคคล

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) ภายใต้งบประมาณ 2559 – 2561

 

1.1    หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ ออกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ต้นฉบับ)

1.2    ใบแสดงผลการดำเนินกิจกรรม

1.3    งบหน้าสรุปค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก (คิดเป็นเงินบาท) ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กรมอนุมัติ

1.4    - หลักฐานการจ่ายเงิน (แนบมาพร้อมกับคำแปลใบสำคัญคู่จ่ายทั่วไป)

        - ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น (กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลภาษาไทยไว้ด้วย)

        - ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น (กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลภาษาไทยไว้ด้วย)

        - หลักฐานการโอนเงินหรือการจ่ายจริงจากธนาคารที่มีการระบุอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารชัดเจน

1.5  ใบจองสถานที่ (Application form)

1.6    - ชื่อบริษัทที่ปรากฏอยู่ใน Fair Catalogue

        - หรือกรณีไม่มี Fair Catalogue ให้ยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ซึ่งออกโดยผู้จัดงานโดยตรง มิใช่ตัวแทนในประเทศไทย

1.7  รูปถ่ายคูหาที่มีป้ายชื่อบริษัท และสินค้าที่นำไปแสดงในภาพเดียวกันอย่างน้อยจำนวน 2 รูป

1.8  รายงานการเดินทาง (กรอกตามแบบฟอร์มตั้งแต่วันออกเดินทาง – ถึงไทย)

1.9    - สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่านที่เดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

        - หน้าที่มีตราประทับผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

1.10  แบบประเมินผล (ลับ)

1.11  แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการฯ

1.12  สำเนาใบโอนเงินค่าบริหารจัดการ

 

Download
(แก้ไขล่าสุด 21/5/2561)

  

** เอกสารทุกหน้ากรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองลงนาม และประทับตราบริษัท พร้อมสำเนาเอกสารทั้งหมด 2 ชุด ลงนาม และประทับตราบริษัท เช่นเดียวกับต้นฉบับ นำมายื่นต่อสภาที่นิติบุคคลยื่นใบสมัคร ภายใน 30 วันหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น **

 

  

 

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.