ขั้นตอนการสมัคร

 

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) 

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (DITP_SPA 01) 

2. แบบฟอร์มข้อมูลงานแสดงสินค้า (DITP_SPA 02) 


3. *โบรชัวร์สินค้าของนิติบุคคล


4. *หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)


5. *งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ระบุรายได้จากการส่งออก (หากไม่ระบุ ต้องแนบเอกสารชี้แจงยอดการส่งออก แบบฟอร์ม 10 หรือ ภ.พ.30 12 เดือน ที่มียอดส่งออก)

 

6. *หลักฐานการส่งออก(ใบขนสินค้าออก,ใบตราส่งสินค้าทางทะเลB/L)

7. *หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก สภาฯ ของใดสภาฯ หนึ่ง หรือสำเนาใบเสร็จค่าบำรุงสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ณ ปีปัจจุบัน 
(*เฉพาะกรณีที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ)

8. *หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

(ประเภท : EL / Pre-EL /TDC /Pre-TDC /SEL /SPL/LSP)

กรณีที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สามารถติดต่อได้ที่ คุณเชียร์ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Call Center : 1169


 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership: BOP)  

9. เอกสารประกอบการสมัครลำดับที่ 1 และ 3 - 8

10. แบบฟอร์มข้อมูลกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (DITP_SPA 03) 

กรณีเป็นผู้ที่ไม่เคยส่งออก ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมลำดับที่ 11-13

11. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ ได้แก่

- หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” หรือ - หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ - หลักสูตร “SMEs Genius Exporter” หรือ - หลักสูตรอื่นๆ ที่กรมฯ อนุมัติเพิ่มเติม (หากมี) *สนใจติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ : สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ โทร : 02-5120093


12. หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่กรมฯ เป็นผู้จัดอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ได้แก่ งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย หรือ งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ (THAILAND WEEK)


13. หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ: * 
เอกสารลำดับที่ 3–8 และ 11-13 ใช้สำหรับการสมัครในครั้งแรกและมีอายุใช้งานได้ 1 ปี

เอกสารที่ส่งโครงการ SMEs Pro-active ที่เป็นสำเนาทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดยกรรมการที่มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราบริษัท

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการขอรับงบสนับสนุน ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งมายังประธานโครงการ SMEs Pro-active

อย่างน้อย 15 วันก่อนงานเริ่ม หากไม่แจ้งตามกำหนดเวลาดังกล่าวอาจมีผลในการเข้าร่วมโครงการครั้งถัดไป


 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 7/8/2561 

 

 


 

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณาอนุมัติ

 

กำหนดการรับสมัคร

 

กำหนดการรับเอกสาร SMEs Pro-active

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

สมัครได้ที่ https://smesproactive.ditp.go.th/


 

 

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการพิจารณา

รอบการประชุม

กำหนดการจัดงานแสดงสินค้า

รับสมัครออนไลน์

รายชื่อเสนอกรมเพื่อพิจารณา

ผลการอนุมัติ

2/2561

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 62

5 - 14 กันยายน 2561

ดูรายชื่อ

ดูรายชื่อ

3/2561

ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

5 - 25 ตุลาคม 2561

ดูรายชื่อ


 

การรับหนังสืออนุมัติ

 

เอกสารประกอบการรับหนังสืออนุมัติ มีดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับหนังสืออนุมัติ

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3. หลักฐานการโอนชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

 

การชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่บัญชี 009-1-70874-5 สภาอุตสาหกรรมฯ

พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ก่อนมารับหนังสืออนุมัติอย่างน้อย 2 วันเพื่อออกใบเสร็จล่วงหน้า)

  

การเบิกเงิน

 

เอกสารสำหรับเบิกเงินสำหรับผู้ประกอบการรายนิติบุคคล

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs Pro-active Program) ภายใต้งบประมาณ 2562 – 2564

 

1.1    หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ ออกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ต้นฉบับ)

1.2    ใบแสดงผลการดำเนินกิจกรรม

1.3    งบหน้าสรุปค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก (คิดเป็นเงินบาท) ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กรมอนุมัติ

1.4    - หลักฐานการจ่ายเงิน (แนบมาพร้อมกับคำแปลใบสำคัญคู่จ่ายทั่วไป)

        - ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น (กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลภาษาไทยไว้ด้วย)

        - ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น (กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลภาษาไทยไว้ด้วย)

        - หลักฐานการโอนเงินหรือการจ่ายจริงจากธนาคารที่มีการระบุอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารชัดเจน

1.5  ใบจองสถานที่ (Application form)

1.6    - ชื่อบริษัทที่ปรากฏอยู่ใน Fair Catalogue

        - หรือกรณีไม่มี Fair Catalogue ให้ยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ซึ่งออกโดยผู้จัดงานโดยตรง มิใช่ตัวแทนในประเทศไทย

1.7  รูปถ่ายคูหาที่มีป้ายชื่อบริษัท และสินค้าที่นำไปแสดงในภาพเดียวกันอย่างน้อยจำนวน 2 รูป

1.8  รายงานการเดินทาง (กรอกตามแบบฟอร์มตั้งแต่วันออกเดินทาง – ถึงไทย)

1.9    - สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่านที่เดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

        - หน้าที่มีตราประทับผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

1.10  แบบประเมินผล (ลับ)

1.11  แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการฯ

1.12  สำเนาใบโอนเงินค่าบริหารจัดการ 

 

 

ส่งเอกสารต้นฉบับ

 

  

กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายต้นฉบับ
รอบประชุมครั้งที่ 2-2561 
 
 

 

 

ข้อมูลเพื่อทราบ :

1. *กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริง พร้อมประทับตรา + ลงนาม ให้เรียบร้อย ก่อน Scan สี Save เป็นไฟล์ .pdf แล้ว Upload ผ่านระบบ**

2. ขอให้ท่านดาเนินการยื่นเอกสารตามกาหนดเวลาที่แจ้ง ซึ่งหากพ้นกาหนด 30 วัน หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่านจะไม่สามารถเบิกงบดังกล่าวได้***

3. สำหรับโครงการปี 2562-2564 จะเป็นการยื่นสมัคร /เบิกจ่าย ผ่านระบบของ DITP DRIVE ดังนั้น เมื่อท่านทาการยื่นเอกสารผ่านระบบแล้ว ขอให้เข้ามาเช็คสถานะการยื่นเอกสาร เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

 

 

 

 

Wednesday the 19th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.