ขั้นตอนการสมัคร

 

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) 

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

2. แบบฟอร์มข้อมูลงานแสดงสินค้า (DITP_SPA02) (เฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า)  


3. โบรชัวร์สินค้าของนิติบุคคล


4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)


5. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ระบุรายได้จากการส่งออก โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ*

    *หมายเหตุ กรณีในงบไม่ระบุรายได้จากการส่งออก ให้แนบ ภพ.30 ย้อนหลัง(เต็มฉบับ 12 เดือน) 3 ปี ตามรอบงบการเงิน

 

6. หลักฐานการส่งออก (ใบขนส่งสินค้าออก หรือ ใบตราส่งสินค้าทางทะเล B/L+Packing List+Invoice)

8. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ของสภาฯ ใด สภาฯ หนึ่ง (3 สภาฯ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)

9. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมฯ (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

(ประเภท : EL / Pre-EL /TDC /Pre-TDC /SEL /SPL/LSP)

กรณีที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สามารถติดต่อได้ที่ คุณเชียร์ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Call Center : 1169

 

กรณีไม่เคยส่งออก ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

10. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

11. หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ กิจกรรมส่งเสริมฯ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดอย่างน้อย 1 ครั้ง (หนังสืออนุมัติ+ใบเสร็จ+รูปถ่ายคูหาในงาน)

12. หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า หรือเทียบเท่า

 

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

13. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อบริษัท (ถ้ามี)

*เอกสารที่ Upload ทั้งหมด ต้องประทับตราบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการที่มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการขอรับงบสนับสนุน ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งมายังประธานโครงการ SMEs Pro-active

อย่างน้อย 15 วันก่อนงานเริ่ม หากไม่แจ้งตามกำหนดเวลาดังกล่าวอาจมีผลในการเข้าร่วมโครงการครั้งถัดไป


 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 19/11/2562 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

 

กำหนดการรับเอกสาร SMEs Pro-active

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

สมัครได้ที่ https://smesproactive.ditp.go.th/

 

 

การรับหนังสืออนุมัติ

 

ขั้นตอนการรับหนังสืออนุมัติ

1. ติดต่อชำระเงิน 535 บาท (รวม Vat 7%) ต่อ 1 งาน ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 7

2. นำใบเสร็จพร้อมเอกสารประกอบ มาติดต่อรับหนังสืออนุมัติฉบับจริงที่ สถาบัน SMI ชั้น 7 (ใกล้ประตูทางเข้า)

 

เอกสารประกอบการรับหนังสืออนุมัติ มีดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับหนังสืออนุมัติ

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3. หลักฐานการโอนชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

 

 

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการพิจารณา 

รอบการประชุม ปิดรับสมัคร กำหนดการจัดงานแสดงสินค้า แจ้งผลการอนุมัติ
2/2561 20 ก.ย. 61 ตั้งแต่ พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 64 พ.ย. 61 
3/2561 20 ต.ค. 61 ตั้งแต่ ก.พ. 62 - 30 ก.ย. 64 ม.ค. 62 
1/2562 20 ก.พ. 62 ตั้งแต่ พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 64 เม.ย. 62 
2/2562 20 เม.ย. 62 ตั้งแต่ ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 64 ก.ค. 62 
3/2562 20 ก.ค. 62 ตั้งแต่ พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 64 ต.ค. 62 
4/2562 20 ต.ค. 62 ตั้งแต่ ก.พ. 63 - 30 ก.ย. 64 ม.ค. 63
1/2563 20 ม.ค. 63 ตั้งแต่ พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 เม.ย. 63
2/2563 20 เม.ย. 63 ตั้งแต่ ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ก.ค. 63
3/2563 20 ก.ค. 63 ตั้งแต่ พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 ต.ค. 63
4/2563 20 ต.ค. 63 ตั้งแต่ ก.พ. 64 - 30 ก.ย. 64 ม.ค. 64
1/2564 20 ม.ค. 64 ตั้งแต่ พ.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 เม.ย. 64
2/2564 20 เม.ย. 64 ตั้งแต่ ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 ก.ค. 64

 

การเบิกเงิน

 

รายการเอกสารเพื่อขอเบิกจ่าย

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs Pro-active Program) ภายใต้งบประมาณ 2562 – 2564

 

1.กรอกเอกสารเบิกจ่ายในระบบ

1.1 ใบแสดงผลการดำเนินกิจกรรม

1.2 งบหน้าสรุปค่าใข้จ่ายที่ขอเบิก (คิดเป็นเงินบาท)ตามที่จ่ายจริง

1.3 รายงานการเดินทาง

1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ

1.5 แบบประเมินผล

 

2. รายการเอกสารที่ใช้ในการ Upload

2.1 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการและวงเงินสนับสนุน (ฉบับจริง)

2.2 ใบแสดงผลการดำเนินกิจกรรม

2.3 งบหน้าสรุปค่าใข้จ่ายที่ขอเบิก (คิดเป็นเงินบาท)ตามที่จ่ายจริง

2.4 คำแปลใบสำคัญคู่จ่าย

2.5 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) *ต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น

2.6 ใบแจ้งหนี้ (Invoice) *ต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น

2.7 ใบจองสถานที่ (Application form)

2.8 หลักฐานการโอนเงินหรือการจ่ายจริงจากธนาคาร

2.9 รูปถ่ายคูหาที่มีป้ายชื่้อบริษัท อย่างน้อย 2 รูป

2.10 รูปถ่ายสถานที่จัดงาน และป้ายชื่องานแสดงสินค้านั้นๆ

2.11 รายงานการเดินทาง

2.12 สำเนาหน้าพาสปอร์ต/หน้าประทับตราผ่านคนเข้าเมืองจองผู้เดินทางทุกท่าน

2.13 ชื่อบริษัทที่ปรากฏอยู่ใน Fair Catalogue

กรณีไม่มี Fair Catalogue ให้ยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ซึ่งออกโดยผู้จัดงานโดยตรง มิใช่ตัวแทนในประเทศไทย

2.14 แบบสอบถามความพึงพอใจ

2.15 แบบประเมินผล

 

 

ส่งเอกสารต้นฉบับ

 

  

 

ข้อมูลเพื่อทราบ :

1. *กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริง พร้อมประทับตรา + ลงนาม ให้เรียบร้อย ก่อน Scan สี Save เป็นไฟล์ .pdf แล้ว Upload ผ่านระบบ**

2. ขอให้ท่านดาเนินการยื่นเอกสารตามกาหนดเวลาที่แจ้ง ซึ่งหากพ้นกาหนด 30 วัน หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่านจะไม่สามารถเบิกงบดังกล่าวได้***

3. สำหรับโครงการปี 2562-2564 จะเป็นการยื่นสมัคร /เบิกจ่าย ผ่านระบบของ DITP DRIVE ดังนั้น เมื่อท่านทาการยื่นเอกสารผ่านระบบแล้ว ขอให้เข้ามาเช็คสถานะการยื่นเอกสาร เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

 

 

 

 

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.