ขั้นตอนการสมัคร

 

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) 

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

2. แบบฟอร์มข้อมูลงานแสดงสินค้า (DITP_SPA02) (เฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า)  


3. โบรชัวร์สินค้าของนิติบุคคล


4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)


5. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ระบุรายได้จากการส่งออก โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ*

    *หมายเหตุ กรณีในงบไม่ระบุรายได้จากการส่งออก ให้แนบ ภพ.30 ย้อนหลัง(เต็มฉบับ 12 เดือน) 3 ปี ตามรอบงบการเงิน

 

6. หลักฐานการส่งออก (ใบขนส่งสินค้าออก หรือ ใบตราส่งสินค้าทางทะเล B/L+Packing List+Invoice)

8. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ของสภาฯ ใด สภาฯ หนึ่ง (3 สภาฯ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)

9. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมฯ (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

สอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

(ประเภท : EL / Pre-EL /TDC /Pre-TDC /SEL /SPL/LSP)

กรณีที่ต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สามารถติดต่อได้ที่ คุณเชียร์ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Call Center : 1169

 

กรณีไม่เคยส่งออก ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

10. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ (ดึงจากระบบ ไม่ต้องแนบเอกสาร)

11. หลักฐานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ กิจกรรมส่งเสริมฯ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดอย่างน้อย 1 ครั้ง (หนังสืออนุมัติ+ใบเสร็จ+รูปถ่ายคูหาในงาน)

12. หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า หรือเทียบเท่า

 

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

13. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อบริษัท (ถ้ามี)

*เอกสารที่ Upload ทั้งหมด ต้องประทับตราบริษัท และลงนามรับรองโดยกรรมการที่มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการขอรับงบสนับสนุน ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งมายังประธานโครงการ SMEs Pro-active

อย่างน้อย 15 วันก่อนงานเริ่ม หากไม่แจ้งตามกำหนดเวลาดังกล่าวอาจมีผลในการเข้าร่วมโครงการครั้งถัดไป


 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 7/8/2561 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

 

กำหนดการรับเอกสาร SMEs Pro-active

ปีงบประมาณ 2562 - 2564

สมัครได้ที่ https://smesproactive.ditp.go.th/


 

 

การรับหนังสืออนุมัติ

 

เอกสารประกอบการรับหนังสืออนุมัติ มีดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับหนังสืออนุมัติ

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3. หลักฐานการโอนชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

 

การชำระค่าบริหารจัดการจำนวนเงิน 535 บาท (รวม VAT 7%)

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่บัญชี 009-1-70874-5 สภาอุตสาหกรรมฯ

พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ก่อนมารับหนังสืออนุมัติอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อออกใบเสร็จล่วงหน้า)

 

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการพิจารณา

รอบการประชุม

กำหนดการจัดงานแสดงสินค้า

รับสมัครออนไลน์

รายชื่อเสนอกรมเพื่อพิจารณา

ผลการอนุมัติ

2/2561

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 62

5 - 14 กันยายน 2561

ดูรายชื่อ

ดูรายชื่อ

3/2561

ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

5 - 25 ตุลาคม 2561

ดูรายชื่อ

ดูรายชื่อ

  

การเบิกเงิน

 

รายการเอกสารเพื่อขอเบิกจ่าย

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs Pro-active Program) ภายใต้งบประมาณ 2562 – 2564

 

1.กรอกเอกสารเบิกจ่ายในระบบ

1.1 ใบแสดงผลการดำเนินกิจกรรม

1.2 งบหน้าสรุปค่าใข้จ่ายที่ขอเบิก (คิดเป็นเงินบาท)ตามที่จ่ายจริง

1.3 รายงานการเดินทาง

1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ

1.5 แบบประเมินผล

 

2. รายการเอกสารที่ใช้ในการ Upload

2.1 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติโครงการและวงเงินสนับสนุน (ฉบับจริง)

2.2 ใบแสดงผลการดำเนินกิจกรรม

2.3 งบหน้าสรุปค่าใข้จ่ายที่ขอเบิก (คิดเป็นเงินบาท)ตามที่จ่ายจริง

2.4 คำแปลใบสำคัญคู่จ่าย

2.5 ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) *ต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น

2.6 ใบแจ้งหนี้ (Invoice) *ต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น

2.7 ใบจองสถานที่ (Application form)

2.8 หลักฐานการโอนเงินหรือการจ่ายจริงจากธนาคาร

2.9 รูปถ่ายคูหาที่มีป้ายชื่้อบริษัท อย่างน้อย 2 รูป

2.10 รูปถ่ายสถานที่จัดงาน และป้ายชื่องานแสดงสินค้านั้นๆ

2.11 รายงานการเดินทาง

2.12 สำเนาหน้าพาสปอร์ต/หน้าประทับตราผ่านคนเข้าเมืองจองผู้เดินทางทุกท่าน

2.13 ชื่อบริษัทที่ปรากฏอยู่ใน Fair Catalogue

กรณีไม่มี Fair Catalogue ให้ยื่นหนังสือรับรองการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ซึ่งออกโดยผู้จัดงานโดยตรง มิใช่ตัวแทนในประเทศไทย

2.14 แบบสอบถามความพึงพอใจ

2.15 แบบประเมินผล

 

 

ส่งเอกสารต้นฉบับ

 

  

กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายต้นฉบับ
รอบประชุมครั้งที่ 2-2561
รอบประชุมครั้งที่ 3-2561 
 

 

 

ข้อมูลเพื่อทราบ :

1. *กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริง พร้อมประทับตรา + ลงนาม ให้เรียบร้อย ก่อน Scan สี Save เป็นไฟล์ .pdf แล้ว Upload ผ่านระบบ**

2. ขอให้ท่านดาเนินการยื่นเอกสารตามกาหนดเวลาที่แจ้ง ซึ่งหากพ้นกาหนด 30 วัน หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่านจะไม่สามารถเบิกงบดังกล่าวได้***

3. สำหรับโครงการปี 2562-2564 จะเป็นการยื่นสมัคร /เบิกจ่าย ผ่านระบบของ DITP DRIVE ดังนั้น เมื่อท่านทาการยื่นเอกสารผ่านระบบแล้ว ขอให้เข้ามาเช็คสถานะการยื่นเอกสาร เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

 

 

 

 

Saturday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.