สมัครสมาชิก ส.อ.ท.

พิมพ์

 

สมัครสมาชิก

 

ศักดิ์ศรีและสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ให้ท่านมากกว่าที่คิด ...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเสนอนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาการประกอบการ ตลอดจนเพื่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดเวลาของการบริการสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้บริการและจัดกิจกรรมสนองตอบความต้องการของสมาชิกและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคต่างประเทศ ทำให้บริการสู่สมาชิกเป็นไปตามพันธกิจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจะปรับปรุงให้ขยายตัวด้วยความมุ่งมั่นต่อไป

คุณภาพบริการ คืองานของเรา

คุณภาพบริการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับมาตรฐานโดยยึดมั่นนโยบายคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ที่ว่า “ศูนย์รวมอุตสาหกรรมไทย มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยจรรยาบรรณและคุณภาพบุคลากร” โดยทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้เสียสละ และทุ่มเทร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

สิทธิพิเศษเพริศพราว

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้บริการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริมการประกอบการ เช่น การพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบการ การวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนการตรวจสอบสินค้า การออกแบบใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 20 – 25% ต่ำกว่าที่เรียกเก็บทั่วไป และยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย

เชิญร่วมก้าวไกลไปกับ ส.อ.ท. ตั้งแต่วันนี้ !

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมในฐานะ “เพื่อนร่วมเศรษฐกิจมิตรร่วมสร้าง” ในการสร้างสมรรถนะการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถนำพาอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ

สู่อนาคตสดใสของเศรษฐกิจไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมพลังของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันนำภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล และนำเศรษฐกิจไทยสู่ความรุ่งเรืองและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากความเจริญเติบโตของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามลำดับ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก

1การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

2การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม / โครงการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4บริการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า E- C/O เพื่อแสดงแหล่งกำเนินสินค้าจากไทยในการส่งออก ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสะดวกกว่า รวดเร็วกว่า และค่าใช้จ่ายถูกกว่า

5ให้บริการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงานราชการต่างๆ ดังนี้

5.1 สิทธิประโยชน์เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับบัตรทอง (Gold Card) กรมศุลกากร

 • การนำของเข้า – การส่งของออก ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าทางช่องเขียว (Green Line) ของระบบ EDI รวมถึงได้รับยกเว้นกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เว้นแต่การสุ่มตรวจ
 • ให้ตัดบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Manifest) ภายหลังการปล่อยของ
 • การคืนอากรหรือการชดเชยค่าภาษีอากร ได้รับอนุมัติทันที่ยื่นคำร้องขอ
 • กรณียื่นขอรับสิทธิลดอัตราอากรนำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 19 ทวิ จะได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือ
 • ร้อยละ 5 ของอัตราที่เรียกเก็บทั่วไป

5.2 สิทธิประโยชน์ขอลดอัตราอากรนำเข้ากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ กรมศุลกากร วัตถุดิบหรือสินค้าไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัด ประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วัน นำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สามารถลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดเรียกเก็บเป็นการทั่วไป

5.3 สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี กรมสรรพากร

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 15 – 45 วัน
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร รวมถึงการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

5.4 สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน กรมสรรพากร

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 30 – 60 วัน
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร รวมถึงการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

6การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) และ (2) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

7บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค คือ VISA เข้าเมืองประเภทธุรกิจ (Multiple entry) มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าเมือง 19 ประเทศ และมีช่อง Fast-track lanes สามารถใช้ได้ 21 ประเทศ คือ สหรัฐฯ แคนาดา รัฐเซีย ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม และเม็กซิโก

8ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรม

 • รับข่าวสาร Business Matching และข่าวสารโอกาสทางธุรกิจจากหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฟรี! ทุกสัปดาห์
 • ได้รับหนังสือ E-world ฉบับ Supplement ทุกไตรมาส
 • ได้รับจดหมายข่าวด้านสิ่งแวดล้อม (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

9ได้รับวารสาร Industry Focus จำนวน 12 ฉบับ (เฉพาะสมาชิกสามัญ และสมทบนิติบุคคล)

10ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

11สิทธิ์ในการเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้บริหาร FTI Business Administration-FIBA หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

12สิทธิ์ในการถือบัตร BM VIP VARD จากหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

13ให้คำแนะนำปรึกษาด้าน IT สำหรับสมาชิก

14สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ E-Business ฟรี (http://ftiebusiness.com)

15ได้รับส่วนลดพิเศษ

 • เยี่ยมชมโรงงาน ลด 10% - 20%
 • ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ลด 20%
 • เข้าอบรมสัมมนา ลด 20% - 30%
 • ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด 50%
 
 
วิธีการสมัครสมาชิก
 • 1. สมัครทางออนไลน์ (พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร)
 • 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร (ท่านสามารถยื่นด้วยตนเอง / ส่งทางโทรสาร / ส่งไปรษณีย์)
  • 2.1 กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ให้ครบถ้วน
  • 2.2 หากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ระบุชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มุมบนด้านขวา และระบุชื่อผุ้แทนใช้สิทธิ์ในข้อ 4 / ข้อ 5 ในใบสมัคร
  • 2.3 ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท
  • 2.4 แนบเอกสารประกอบการสมัคร ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิก ส่งมายังงานทะเบียนสมาชิก สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ที่อยู่ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กทม. 10110 โทร 0-2345-1027,0-2345-1030, 0-2345-1209 โทรสาร 0-2345-1030
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประเภทสมาชิกสามัญ

 • 1.1 สมาชิกสามัญ - โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 1.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
  • 1.1.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ.
  • 1.1.3 งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี)
 • 1.2 สมาชิกสามัญ - สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 1.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
  • 1.2.2 รายชื่อสมาชิกสมาคม

2. ประเภทสมาชิกสมทบ

 • 2.1 สมาชิกสมทบ - นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
 • 2.2 สมาชิกสมทบ - บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • 2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • 2.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 2.2.3 สำเนาบัตรประชาชน
 
 
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

เช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” / Cheque Enclosed Payable to “The Federation of Thai Industries”

ชำระด้วยตัวเอง
เงินสด/เช็คธนาคาร
ชำระโดยใช้ใบ Pay-In-Slip ผ่านธนาคาร
 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 
ส่งทางไปรษณีย์
เช็คธนาคาร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร

โทร 02 345 1000

คุณศิริรัตน์ ต่อ 1027 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,'; document.write(''); document.write(addy_text1022); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวรพรรณ ต่อ 1030 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสมรัก ต่อ 1209 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

และเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

 

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

.
Best online poker sites - All rights reserved.