สินค้าไทยที่มีศักยภาพใน สปป.ลาว


 

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปัจจุบันชาวลาวนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก โดยมีการบริโภคสินค้าไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่นที่มีส่วนแบ่งการตลาดตามมา ได้แก่ เวียดนามร้อยละ ๙ และ จีนร้อยละ ๘ ทั้งนี้ เนื่องจาก สปป. ลาวมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเองได้น้อย ในขณะที่ไทยมีความได้เปรียบในแง่ภูมิศาสตร์มีชายแดนติดต่กกัน ทำให้สะดวกต่อการขนส่ง อีกทั้งคนลาวสามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ทำให้สินค้าไทยเจาะตลาด สปป.ลาว ได้โดยแทบไม่ต้องทำการตลาดเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เสนอรายชื่อสินค้าไทยที่น่าจะมีศักยภาพสูงสุดใน สปป.ลาว จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม) ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ และ ๓) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

สำหรับเนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม) นั้น ที่ผ่านมา สปป. ลาว นำเข้าสินค้าประเภทนี้จากไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของ ชาวลาวซึ่งหันมาบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น ทำให้มีการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอุปทานภายในประเทศไม่เพียงพอ เนื่องจากการทำปศุสัตว์เชิงพาณิชย์ยังมีไม่มาก โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน ด้วยเหตุนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเห็นว่า จะเป็นการดี หากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้ามาลงทุนเรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ หรือลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหารใน สปป. ลาว มากกว่าที่จะส่งเสริมการส่งออกจากไทยเพียงด้านเดียว

นอกจากนี้ สปป. ลาว นำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบจากไทยเพิ่มขึ้นในอัตราสูงติดต่อกันหลายปี โดยมูลค่าการส่งออกในปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๒๔ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อสังเกตว่า ความต้องการสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นผลจากการที่หน่วยงานต่าง ๆใน สปป. ลาว ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และคาดการณ์ว่า ตลาดสินค้าประเภทนี้ยังจะสามารถเติบโตได้อีกระยะหนึ่ง โดยนอกจากจะส่งเสริมการส่งออกแล้ว ยังควรส่งเสริมโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปเป็นผู้ร่วมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน สปป.ลาว ควบคู่ไปด้วย โดยคำนึงว่า การมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงกันง่าย ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและภาคเอกชนไทยในระยะยาวด้วย

ในปี ๒๕๕๔ สปป. ลาว นำเข้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นอันดับสองจากสินค้าทั้งหมดที่ นำเข้าจากไทย โดยนอกเหนือจากอุปสงค์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นแล้ว การที่รัฐบาลลาวห้ามนำเข้ารถยนต์มือสองยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ความต้องการรถยนต์จากไทยเพิ่มสูงขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯเห็นว่า การผลักดันการส่งออกสินค้าประเภทนี้ควรเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไปพร้อมกับการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนที่รัฐบาลลาวให้ความสำคัญมาก

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระบุว่า สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง อย่างเช่น เหล็ก ปูนซิเมนต์ ก็มีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากภาคการก่อสร้างใน สปป.ลาว ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ ๑๕ ในปีที่ผ่านมา ทำให้ปูนซิเมนต์ขาดตลาดอย่างมากใน สปป.ลาว โดยเห็นว่า ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องของ สปป. ลาว ควบคู่กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในสปป.ลาว ให้ผู้ประกอบการไทยรับทราบมากขึ้น

อนึ่ง ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ ๑ ของ สปป. ลาวมาโดยตลอด และได้เปรียบดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในระดับผู้กำหนดนโยบายของทั้งไทยและลาวต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ สปป. ลาว ในการเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้ามายังไทย อันจะเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างกันอย่างยั่งยืน

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.