ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบการจัดการของ SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในภาคใต้


 

ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ซึ่งประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือ การบริหารจัดการธุรกิจที่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารซี่งเป็นพื้นฐานทางการบริหารที่สำคัญ ซึ่งจะต้องมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเผยแพร่และการเข้าถึงข้อมูล จึงทำให้ผู้ประกอบการเกิดการเคลื่อนไหวจากแรงผลักดันของข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นการบูรณาการของกลุ่มผู้ใช้ ขั้นตอนการทำงาน และฐานข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารมีการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากการให้ความสำคัญและการจัดเตรียมสารสนเทศที่ถูกต้อง ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ประเภทอุตสาหกรรม) ในภาคใต้ จึงเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปรับตัวเข้าสู่การแข่งขัน

ผลการสำรวจความเห็นเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบการจัดการของ SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในภาคใต้ พบว่า

1. ลักษณะผู้ประกอบการ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างเจ้าของและผู้บริหารงานมากขึ้น ที่มีประสบการณ์ทำงานในกิจการ 6-10 ปี ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานมากพอในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และผู้ประกอบการมีความสนใจในการประกอบอาชีพส่วนตัวกระจายลงสู่กลุ่มผู้มีการศึกษาสูงขึ้น (ระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นผลมาจากระบบการศึกษาของไทยที่เปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น) สตรีเริ่มมีบทบาททางธุรกิจมากขึ้นการจัดการภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นอันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีมาช่วย และ มีอายุ 31-35 ปี เป็นช่วงวัยที่มีทั้งการศึกษาและประสบการณ์

2. ลักษณะของกิจการพบว่า เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวไม่จดทะเบียนพาณิชย์ เนื่องจากการจัดตั้งค่อยข้างง่าย แต่มีความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 6-10 ปี ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ธุรกิจเข้าสู่สภาวะการตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจแบบเดิม หรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และเป็นกิจการขนาดย่อม ซึ่งโรงงานในภูมิภาคมักเป็นโรงงานขนาดเล็ก

ผู้ประกอบการมีระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เป็นผลมาจากเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมซึ่งมักเข้าใจว่าตนเองจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กิจกรรมที่ผู้ประกอบการประเมินความพร้อมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 50.0 แสดงให้เห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้น้อย เทคโนโลยีที่นำมาสนับสนุนการจัดการเกี่ยวข้องกับการผลิต การบัญชีและการเงิน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความสะดวก แต่เทคโนโลยีที่นำมาใช้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ความสอดคล้องของเทคโนโลยีกับงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายของสารสนเทศ

ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่ากิจกรรมที่มีความสำคัญ คือ การเงิน การบริหารจัดการ และกิจกรรมด้านการตลาดและบัญชี ซึ่งการเรียกร้องความช่วยเหลือดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องเดิมๆ แสดงว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐต้องมีความชัดเจนและลงสู่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

แนวโน้มของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและฐานการผลิต ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ลักษณะการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาคใต้มีขนาดเล็กซึ่งตอบสนองต่อชุมชน หรือเป็นซัพพลายเออร์ให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ การควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงจึงจะสามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วย ศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทำให้การพัฒนาผู้ประกอบทางด้านเทคโนโลยีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจนมากขึ้นตอบสนองความต้องการ และครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินการของวิสาหกิจกลุ่มดังกล่าว

กล่าวโดยสรุป คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ (1) เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและรูปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นเจ้าของคนเดียวจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งส่งผลต่อการหาแหล่งเงิน (2) ช่วงระยะเวลาการดำเนินธุรกิจอยู่ในที่ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าควรปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างไร หรือควรออกจากธุรกิจ และ (3) การนำเทคโนโลยีมาใช้อยู่ในระดับน้อยเนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีความรู้เพียงพอในการแก้ไขระบบ ไม่นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และระบบเครือข่ายของสารสนเทศเสียหายบ่อย

ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้ คือ

(1) สร้างระบบเฉพาะสำหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม

(2) กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสที่จะผลักดันธุรกิจของตนเอง

ต่อไป

(3) หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนทั้งทางด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.