เข็มทิศ SME : SME ปรับทัพรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (1)


 

ในไตรมาสที่ 3 นี้เราคงพูดได้ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัวอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งล่าสุด นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยว่ามกี ารปรับตัวเลขประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีของปี 2556 ใหม่ จากที่เคย ตั้งเป้าการเติบโตอยทู่ ี่ 4-4.5% ลดลงเหลือ 3.5-4% เท่านั้น เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียง 2.8% ลดลงอย่าง เห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับ 5.3% ในไตรมาสแรก และมีการคาดการว่าจะลดลงอีกในไตรมาสที่ 3

ปัญหาใหญ่สําหรับธุรกิจ SME ในช่วงนี้คือการที่ราคาวัตถุดิบหรือต้นทุนพื้นฐานมีราคาสูงขึ้น แต่ภาคธุรกิจกลับไม่สามารถปรับขึ้น ราคาสินค้าหรือบริการตามได้ ซึ่งปัจจัยสําคัญของการชะลอตัวครั้งนี้คือการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของการบริโภคครัวเรือนใน ไตรมาสที่ 2 ที่มีเพียง 2.4% เท่านั้น ทั้งในภาคการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
เมื่อต้นทุนสูงขึ้นสวนทางกับยอดขายและกําไร เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายอยู่ในอาการ “กลืนไม่เข้า คายไม่ออก” หลายธุรกิจจําจึงเป็นต้องปลดคนงาน ลดขนาดขององค์กรเพื่อความอยู่รอด บางธุรกิจอยู่ได้ด้วยเงินกู้จากบัตรเครดิต และบาง ธุรกิจจําเป็นต้องปิดกิจการ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ระบุว่ามธี ุรกิจ SME กว่า 200,000 รายที่มีความเสยี่ งกับการ ต้องปิดกิจการในไตรมาสที่ 4 เลยทีเดียว ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเน้นเป้าหมายหลัก 2 ประการคือรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ และหาวิธีสร้างกําไร

ในตอนแรกของบทความนี้เราขอเสนอวิธีรักษาสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจขาลง

เริ่มตรวจสอบบัญชีอย่างเข้มงวด

นอกจากยอดขายที่ลดลงแล้วสงิ่ ที่สามารถทําให้ธุรกิจ SME เจ๊งแบบไม่รู้ตัวคือ “การขาดสภาพคล่อง” ในช่วงเศรษฐกิจขาลงสิ่ง แรกที่ผู้ประกอบการควรทําคือทบทวนโครงสร้างรายรับรายจ่ายทั้งหมดอย่างละเอียด สิ่งที่ต้องพจิ ารณาเป็นพิเศษคือรายจ่ายที่ดึง เงินสดออกไปคราวละมากๆ และรายจ่ายประจํา (fxed cost) ของกิจการ ในช่วงที่เศรษฐกิจดีธุรกิจเติบโต ผู้ประกอบการโดยมาก มักเร่งขยายทีมงาน ขยายกําลังผลิตหรือทําออฟฟิศสํานักงานใหม่ รายการเหล่านลี้ ้วนก่อให้เกิดรายจ่ายพเิ ศษรวมทั้งก่อให้เกิด ความต้องการเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงเป็นการ ทบทวนสถานะความมั่นคงทางการเงินของกิจการ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าธุรกิจของเรามีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะฝ่าช่วงนี้ไป ได้

ประหยัดในสิ่งที่ควร

หลังจากทบทวนโครงสร้างรายรับรายจ่ายใหม่ เราจะมีความเข้าใจด้านการเงินของธุรกิจเรามากขึ้นว่ามีราย จ่ายใดที่ไม่จําเป็นหรือ สามารถปรับลดได้ แต่อย่างไรก็ตามมีรายจ่ายบางรายการทคี่ วรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่นค่าใช้จ่ายในสว่ นของการขาย และการทําการตลาดนั้นไม่ควรถูกปรับลดลง เพราะช่วงเศรษฐกิจขาลงนั้นเป็นเวลาที่ธุรกิจต่างๆต้องหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ผู้ ประกอบการที่ไม่เข้าใจอาจมองว่าค่าใช้จ่ายในการขาย ติดต่อลูกค้า และงบทําการตลาดควรเป็นสิ่งแรกที่ถูกตัด ซึ่งในความเป็น จริงสิ่งที่ควรพิจารณาควรเป็นรายจ่ายประจําที่เกิดขึ้นเช่น การประหยัดน้ํา-ไฟฟ้า หรือการปรับสวัสดิการฟุ่มเฟือยบางประการลง ชั่วคราวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสนิ ใจปรับลดค่าใช้จ่ายใดๆก็ตาม แต่สิ่งสําคัญคือการสื่อสารให้ พนักงานในองค์กรเข้าใจถึงสถานการณ์และความจําเป็นเพื่อลดแรงต้านและสร้างความร่วมมือในการประหยัด

ปรับกลยุทธ์ทางการค้า Focus ธุรกิจหลักที่มีกําไรและเงินสด

การปรับกลยุทธ์ของส่วนผสมผลิตภัณฑ์หรือ Product Mix ก็เป็นสิ่งสําคัญ รูปแบบของธุรกิจ SME ส่วนมากประกอบด้วยการ จําหน่ายสินค้าและบริการหลายชนิด ซึ่งแต่ละตัวก็มีปริมาณการขาย อัตราการทํากําไร ค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่เกี่ยวข้องแตกต่าง กันไปในช่วงที่ยอดขายลดลงผปู้ ระกอบการควรต้องวิเคราะห์ยอดขายและความสามารถในการทํากําไรของสินค้าแต่ละตัวให้ดี โดยให้ความสําคัญกับการทําตลาดกลุ่มสินค้าหลักที่เป็นเรือธงของธุรกิจ (fagship) และกลุ่มสินค้าที่สามารถนํากระแสเงินสดเข้า
มาได้มากเพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการ ส่วนกลุ่มสินค้าที่ต้องพึงระวังคือกลุ่มที่มีต้นทุนในการผลิตสูง มีการระบายสต็อกสินค้า ต่ํา กลุ่มที่มีช่วงเครดิตชําระนานดึงกระแสเงินสดมาก และกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการบริการหลังการขาย

Outsources แทนการจ้างประจํา

การลดขนาดองค์กร (downsizing) อาจเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความอยู่รอดของกิจการ แม้ว่าการปลดพนักงานออกจะช่วยลดต้นทุน พื้นฐานในด้านแรงงานได้ทันทีแต่ผลเสียก็มีมาก ในระยะสั้นปัญหาที่ยากหลีกเลี่ยงคือการมีงานตกค้างหรือคุณภาพการบริการลด ลงเนื่องจากขาดคนทํางาน ส่วนในระยะยาวมักเกิดความยุ่งยากในการเสริมทีมงานใหม่เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว การใช้บริการหน่วย งานภายนอกหรือ Outsourcing จึงเป็นทางเลือกทดี่ ีสําหรับธุรกิจทจี่ ําเป็นต้องปรับลดพนักงาน อย่างไรก็ตาม Outsourcing ไม่ สามารถทดแทนการจ้างงานประจําได้ทุกตําแหน่ง การใช้บริการหน่วยงานจากภายนอกสามารถตอบโจทย์การทํางานได้แค่เพียง ในบ้างด้านเท่านั้น ในส่วนของการบริหารงาน Outsourcing ยังมีข้อคิดอีกหลายประการซึ่งเราขอนําเสนอในคราวต่อไป

สุดท้ายนี้ ผู้ประกอบการอาจมีความจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากสถาบันทางการเงินเพื่อรักษาสภาพคล่อง แต่อย่างไร ก็ตามการพึ่งบัตรเครดิตหรือการขอสินเชื่อเพิ่มเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น การปรับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจเป็น สิ่งจําเป็นที่ต้องทําควบคู่กันกับการดูแลกระแสเงินสดหมุนเวียนเพื่อความอยู่รอด ในตอนนี้เราได้นําเสนอวิธีการรักษาสภาพคล่อง เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ในตอนต่อไปเราจะพูดถึงวิธีการสร้างยอดขายและทํากําไรในช่วงเศรษฐกิจขาลง


ธีระ กนกกาญจนรัตน์

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.