รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556

พิมพ์
หมวด: หนังสือ/คู่มือ/วารสาร
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2556

  คำนำ
  สารบัญ
  หน้าลิขสิทธิ์ download
     
ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2555 และ ปี 2556
บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม download
บทที่ 2
การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม download
บทที่ 3
ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2555 และ ปี 2556 download
ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs
บทที่ 4
จำนวนและการจ้างงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 download
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย
บทที่ 5
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 download
บทที่ 6
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา download
ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs
บทที่ 7
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความ สามารรถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม download
บทที่ 8
บทวิเคราะห์ธุรกิจการก่อสร้างจากฐานข้อมูลเชิงลึกของ SMEs รายกลุ่มจังหวัด ปี 2553 - 2554 download
บทที่ 9
การประเมินผลแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) download
 
บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย) -- ฉบับเต็มไฟล์ (pdf file : 21 MB) download
ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2555 และ ปี 2556 download
ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs download
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย download
ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs download
 
Executive Summary -- full file (pdf file : 33 MB) download
Foreword download
Part 1 Situation and Economic Indicators of SMEs in 2012 and 2013 download
Part 2 Situation and Structual Indicators of SMEs download
Part 3 Prevailing Issues on AEC for SMEs in Thailand download
Part 4 Direction and Measures of SMEs Promotion download
 
     

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
สำนักข้อมูลและวิจัย  สสว.
โทร. 0-2298-3051, 0-2298-3056, 0-2298-3053, 0-2298-3049

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 ตุลาคม 2556

Thursday the 9th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.