นิยาม SMES

ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง
จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร จำนวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คน

แต่ไม่เกิน 200 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกินกว่า 50 คน

แต่ไม่เกิน 200 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 25 ล้านบาท เกินกว่า 25 คน

แต่ไม่เกิน 50 คน

เกินกว่า 50 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท เกินกว่า 15 คน

แต่ไม่เกิน 30 คน

เกินกว่า 30 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท


*มูลค่าสินทรัพย์ถาวร : พิจารณาจาก
  • ก. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
  • ข. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ

ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิตาม ก. และ ข. ต่างกัน ให้ถือจำนวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
 
ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK)
Saturday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.