ทำความรู้จักกับ SMEs GSP

ทำความรู้จักกับ GSP

GSP ย่อมาจาก Generalized System of Preferences ซึ่งหมายถึง ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั่วไป ที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา โดยการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก ส่งเสริมการสร้างรายได้ตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักการพื้นฐาน คือ เป็นการให้สิทธิทั่วไปโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติแต่ประเทศที่ให้สิทธิ GSP อาจระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ GSP ได้ หากเห็นว่าประเทศที่ได้รับสิทธิมีการพัฒนาขึ้นจนมีฐานนะดีหรือมีความสามารถในการแข่งขันมากพอ หรือเห็นว่าการให้สิทธิ GSP ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศ....

 

 

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.