ความเป็นมาเนื่องจากการเติบโตและการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ของไทย และสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กว่า 80 % เป็นผู้ประกอบการ SMI จึงจำเป็นต้องมีสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะรองรับการแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SMI จึงได้นำเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2550 ในการประชุมครั้งที่ 12/2550/220 (21)

Saturday the 2nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.