วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์


เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

พันธกิจ


1. รวบรวม และนำเสนอข้อมูล ปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบการ SMI เพื่อจัดทำแผนงานเสนอต่อภาครัฐ
2. ดำเนินการ แปลงนโยบายและแผนงานของผู้ประกอบการ SMI ลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMI
4. เชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMIที่เป็นสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องของ ส.อ.ท. ให้เจริญก้าวหน้า อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Saturday the 2nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.