คณะกรรมการสถาบัน SMI

 

 

คณะกรรมการสถาบัน SMI วาระ 61-63


ที่ปรึกษา

 

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

 

 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

 

 

นายเชิญพร เต็งอำนวย

 

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

 

นายมานะผล ภู่สมบุญ

 

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

 

คณะกรรมการ

 

นายปรีชา ส่งวัฒนา

ประธาน

 

นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

รองประธาน

 

นายประพันธ์ เจริญประวัติ

รองประธาน

 

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

รองประธาน

 

นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ

รองประธาน

 

นายกมล วรรธนคณิณ

กรรมการ

 

นางเกศมณี เลิศกิจจา

กรรมการ

 

นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว

กรรมการ

 

นายนพพล ชูกลิ่น

กรรมการ

 

นายบุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์

กรรมการ

 

นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์

กรรมการ

 

นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์

กรรมการ

 

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

กรรมการ

 

นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

กรรมการ

 

นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล

กรรมการ

 

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย

กรรมการ

 

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

กรรมการ

 

นายถาวร กนกวลีกวงศ์

กรรมการ

 

นางสาวยุวดี บุญศิริ

กรรมการ

 

นายเรืองชัย จินตรุ่งเรืองชัย

กรรมการ

 

นายสุรพล โอภาสเสถียร

กรรมการ

 

นายสงวน แสงวงศ์กิจ

กรรมการ

 

นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์

กรรมการ

 

นางกรภัคร์ มีสิทธิตา

เลขานุการ

 

นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

   
Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.