สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา และสตูล) จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของผู้ประกอบการและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมถึงยกระดับความรู้ทางด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี คุณสุภาวดี โชคสกุลนิมิต กล่าวรายงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ โครงการยังได้รับเกียรติจากเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม และทีมวิทยากรนำโดยดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล, ดร.กรกมล พากเพียร ,ดร.จันทรฉาย ยมสูงเนิน, ดร. ชุมสาย บวรศักดิ์เสถียร และมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกว่า 300 ราย

Sunday the 27th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.