สถาบัน SMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริ

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา และสตูล)

จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของผู้ประกอบการและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมถึงยกระดับความรู้ทางด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา (นายสมพงษ์ พัฒนาพงษ์) กล่าวต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญสำนักประสานและบริหารโครงการ สสว. (คุณมานิต จตุรจริยพงศ์) กล่าวรายงาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (คุณอุดร น้อยทับทิบ ) กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม และทีมวิทยากรนำโดยดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล, ดร.กรกมล พากเพียร ,ดร.จันทรฉาย ยมสูงเนิน, ดร. ชุมสาย บวรศักดิ์เสถียร โดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม 170 ราย

Sunday the 27th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.