โครงการ Big Brother 50

โครงการ BIG BROTHER 50 "SMEs 100 ล้าน"

ด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาในปี 2559 มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ภาครัฐเองก็พยายามที่จะระดมทรัพยากรทุกด้านเพื่อประคองให้เศรษฐกิจของประเทศยังคงความแข็งแกร่ง สามารถให้ภาคธุรกิจของเอกชนยืนหยัดอยู่ได้

 

ความเป็นมาของโครงการพี่ช่วยน้อง
BIG BROTER 50
--------------------------------


โครงการเกิดขึ้นจากโครงการ สานพลังประชารัฐ โดยมีความร่วมมือระหว่าง 14 องค์กร เพื่อช่วยให้ SMEs มีธุรกิจที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เช่นการผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมยังได้สิทธิประโยชน์ที่จะเอื้อธุรกิจของตนอีกมายมาย

 

Tuesday the 14th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.