โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME รายย่อย 100,000 บาท

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน สำหรับ

1.การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
2.การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
3.การออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
4.การสร้างแบรนด์/การตลาด

 

 #ประชาสัมพันธ์ความช่วยเหลือดีๆ สำหรับ SME รายย่อย จาก สสว.

>> โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย ภายใต้มาตรการ MSME 2020
- มูลค่ารายละ 100,000 บาท
- คุณสมบัติของคนที่จะได้รับ Voucher มีดังนี้
1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือพาณิชย์จังหวัด รายได้ไม่เกิน 1.8 ลบ.ต่อปี หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
2.เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาเป็นของตนเอง

- Voucher นี้เอาไปทำอะไรได้บ้าง
1.การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น การทดสอบและตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ อาทิ ตรวจเพื่อยื่นขอ อย. GMP ฉลากโภชนาการ
2.การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เช่น การผลิตอาหารแช่แข็ง การยืดอายุผลิตภัณฑ์
3.การออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เช่น ออกแบบกล่อง ขวด หีบห่อ
4.การสร้างแบรนด์/การตลาด เช่น ตราสินค้า ภาพลักษณ์สินค้า

วิธีรับสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครใน WWW.smi.or.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร
1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีนน อายุไม่เกิน 6 เดือน
2.รูปถ่ายสินค้า รูปถ่ายกิจการ ร้านค้า สถานประกอบการ
3.แผนที่ตั้งกิจการ (ภาพวาด/ภาพถ่าย/ภาพจาก Application)

ส่งกลับมาที่ E-mail : >>>> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563


โควต้าสมัครผ่าน สภาอุตสาหกรรมฯ จำนวน 50 ราย
** ผปก. ที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ ส.อ.ท. จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

 

    

 

 

Tuesday the 11th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.