โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ

จากการถอดบทเรียนในช่วงแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 

 

 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินกิจกรรม

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมู

2.สำรวจข้อมูล

3.กิจกรรมระดมความเห็น

4.สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา

5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

????ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม “ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ต่อการประกอบธุรกิจ”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ “ถอดบทเรียนการรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19)” กรณีศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศ, บริษัทข้ามชาติ และบริษัท SME
???? เพื่อถอดกลยุทธ์การรับมือสถานการณ์และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจก้าวผ่านมาได้?

????กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยสถาบันอนาคตไทยศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
????ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ จากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

????ผลลัพธ์ของโครงการ
????รายงานแนวทางเชิงนโยบายของภาครัฐ
????รายงานแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME (โดยทุกท่านจะได้รับหลังจบโครงการ)

????สามารถตอบแบบสอบถาม โดยการสแกน QR CODE ตามภาพ หรือ Click Link : https://bit.ly/3fWV1Ly

☎️หากมีข้อสงสัย หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1121, 02-345-1059

#ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 
Monday the 2nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.