โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบ

 

 

 

รายละเอียดโครงการ

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (โควิด-19)
หลักการและเหตุผล
  • สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มีหลายองค์กร/บริษัท ที่รับมือได้ดีและได้รับผลกระทบน้อยมาก ทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ซึ่งหมายถึงองค์กรเหล่านั้นมีแผนการรับมือที่ดี
  • การศึกษาและถอดบทเรียนจากองค์กรเหล่านี้ จะเป็นต้นแบบสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการเตรียมการรับมือและแนวปฏิบัติในอนาคต
  • หากประเทศไทยมีแผนการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ จะส่งผลถึงการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค และการหยุดชะงักของ Supply Chain การผลิตสินค้าของภาคธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบ
2.เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs มีแนวปฏิบัติในการรับมือกับภัยพิบัติ ที่สามารถผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ ครอบคลุมทั้งประเด็นการเตรียมตัวและการปรับตัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค (Business Resilience) กรณีเกิดภัยพิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย
แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรม

แบบสอบถาม

 

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม

ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ จากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

 

กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยสถาบันอนาคตไทยศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

วัตถุประสงค์

·     การรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ต่อการประกอบธุรกิจ

·     การรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

·     เป็นกรณีศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศ, บริษัทข้ามชาติ และบริษัท SME

·     เพื่อถอดกลยุทธ์การรับมือสถานการณ์และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจก้าวผ่านมาได้

 

 

ผลลัพธ์ของโครงการ

·     รายงานแนวทางเชิงนโยบายของภาครัฐ

·     รายงานแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME (โดยทุกท่านจะได้รับหลังจบโครงการ)

ขั้นตอน/วิธีการตอบแบบสอบถาม

1.  การสแกน QR CODE

2.  คลิก Linkhttps://bit.ly/3fWV1Ly

หากมีข้อสงสัย หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่

สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1121, 02-345-1059

 

 

 

 

Monday the 2nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.