โครงการสินเชื่อ SME One

ภายใต้โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รอบที่ 3
เพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน
ขยายกิจการ ปรับปรุง ซ่อมแซม และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

 

 

แผนที่

   

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

1. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.
2. ผู้ประกอบการ SME รายย่อย (ประกาศ สสว.) และ SME ขนาดย่อม (กฎกระทรวง พ.ศ. 2562)
- บุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย และจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเป็นการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ ทั้งนี้อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาสินเชื่อจะต้องไม่เกิน 65 ปี
- นิติบุคคล เป็นจำนวนหุ้นที่มีบุคคลสัญชาติไทยอยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
3. ผู้ขอกู้ไม่เป็นหนี้ NPL ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ณ วันที่ยื่นใบคำขอเข้าร่วมโครงการ
4. ประวัติการชำระหนี้
- กรณีลูกหนี้ปกติ: ไม่มีค่างวดค้างชำระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ
- กรณีลูกหนี้เคย DR/TDR: ไม่มีค่างวดค้างชำระก่อนวันที่ยื่นขอเข้าโครงการ
5.ผู้ขออนุม้ติสินเชื่อจะต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือดังนี้
- กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท
- โครงการฟื้นฟูฯ สำหรับ SMEs คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท
- โครงการสิน SMEs โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท
- โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม
- โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลุ่มเป้าหมาย
แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรม
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
(สถาบัน SMI ชั้น 7)

แผนที่
ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02 345 1188 (วรพงษ์) 02 345 1243 (สุนิสา)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/smipage
Line@ : @smipage

Friday the 17th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.